Disclaimer
​Privacybeleid
​Gebruiksvoorwaarden

​Disclaimer

Deze website en zijn inhoud zijn samengesteld door Fourneau de Monia met het doel de werking en het aanbod van Fourneau de Monia kenbaar te maken aan de wereld. 

Voor alle vragen, opmerkingen of eventuele klachten met betrekking tot deze website kan u terecht op het e-mailadres webmaster@fourneau-de-monia.eu

 

Door uw bezoek aan of gebruik van deze website, gaat u akkoord met het privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden beschreven in deze disclaimer.

 

Privacybeleid

1. Over dit privacybeleid

2. Het verzamelen van persoonlijke gegevens

3. Hoe gaat Fourneau de Monia om met uw gegevens?

4. Waarvoor gebruiken we uw gegevens?

5. Hoe kan u uw persoonlijke gegevens opvragen en inkijken of verwijderen?

Gebruiksvoorwaarden

1. Gebruik van de website

2. Hyperlinks en verwijzingen

3. Aansprakelijkheid voor de website

4. Intellectuele eigendomsrechten

Updates van deze privacyverklaring en gebruiksvoorwaarden


 

​Privacybeleid

1. ​Over dit privacybeleid

Fourneau de Monia hecht belang aan uw privacy. Daarom informeren we u als gebruiker van deze website over de manier waarop we omgaan met uw persoonlijke gegevens en uw rechten daarbij. 

Dit privacybeleid is van toepassing op alle diensten van Fourneau de Monia.

Dit privacybeleid valt onder de verantwoordelijkheid van Fourneau de Monia, met als maatschappelijke zetel Moniat 3, B - 5540 Waulsort.

 

Voor al uw vragen, opmerkingen of eventuele klachten met betrekking tot dit privacybeleid kan u terecht op het e-mailadres privacy@fourneau-de-monia.eu.

 

Het is mogelijk dat het privacybeleid op bepaalde momenten wordt aangepast. De aangepaste voorwaarden zullen zo duidelijk mogelijk gecommuniceerd worden en gelden vanaf het moment dat ze bekend gemaakt worden. Bij ingrijpende wijzigingen zullen wij u zo goed mogelijk persoonlijk informeren en indien nodig opnieuw uw toestemming vragen.

 

2. Het ​verzamelen van persoonlijke gegevens

Fourneau de Monia verzamelt een beperkt aantal persoonlijke gegevens. Wij doen dit in de eerste plaats om u gemakkelijk te contacteren en te informeren over onze activiteiten. Voorts kunnen wij aan de hand van een aantal gegevens onze diensten beter op uw behoeften afstemmen. 

 

Om welke gegevens gaat het?

De informatie op de website is beschikbaar zonder dat persoonlijke informatie moet worden verstrekt. Vanaf het moment dat u rechtstreeks in contact treedt met Fourneau de Monia worden de door u verstrekte gegevens bijgehouden en opgeslagen in een database.

De hoeveelheid persoonlijke gegevens die door Fourneau de Monia wordt bijgehouden, hangt af van de aard van het contact tussen u en Fourneau de Monia (vraag om informatie, reservering, opdracht, ...).

 

E-mailadres

Wanneer u zich abonneert op onze nieuwsbrief beschikken wij enkel over uw e-mailadres, dat dan ook alleen maar voor het versturen van deze digitale nieuwsbrief zal gebruikt worden. Ontvangt u toch liever geen nieuwsbrieven meer dan kunt u zich gemakkelijk uitschrijven via de uitschrijflink die in elke nieuwsbrief staat. 

 

Naam, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres

Wanneer u informatie aanvraagt of een bestelling plaatst bij Fourneau de Monia vragen wij u om deze basis contactgegevens zodat wij u kunnen bereiken in verband met de opdracht in kwestie. 

Gemakshalve gaan wij er van uit dat als u Fourneau de Monia contacteert, u ook geïnteresseerd bent in toekomstige activiteiten en nieuwtjes van Fourneau de Monia. Deze worden gecommuniceerd via onze nieuwsbrief, waarop u dan ook automatisch wordt ingeschreven na uw eerste contact met ons. Ontvangt u toch liever geen nieuwsbrieven meer dan kunt u zich gemakkelijk uitschrijven via de uitschrijflink die in elke nieuwsbrief staat. 

 

Naam bedrijf, sector en ondernemingsnummer

Indien u als professional gebruik maakt van onze diensten, vragen we deze gegevens op om u als dusdanig te kunnen identificeren en om hier in onze dienstverlening rekening mee te kunnen houden. 

 

Publiek beschikbare professionele informatie

Indien het realiseren van onze dienstverlening dit vereist (bijvoorbeeld om kwaliteitsvol advies te kunnen verlenen), behouden wij ons het recht voor om publiek beschikbare informatie over u of uw onderneming (bijvoorbeeld op uw eigen website, in de Kruispuntbank van Ondernemingen, ...) op te zoeken en te documenteren.

 

Reisvoorkeuren en interessegebieden

Indien u een rondleiding of uitstap bestelt bij Fourneau de Monia, vragen wij u naar de interessegebieden, reisvoorkeuren en samenstelling van uw groep. Deze informatie dient ons louter om de uitstap zo goed mogelijk af te stemmen op u en uw groep.

 

Alle overige door u verstrekte informatie over uzelf, uw naasten en uw omstandigheden wordt volledig vertrouwelijk behandeld in een één-op-één relatie tussen uzelf en Fourneau de Monia.

 

Persoonlijke gegevens die wij via derden krijgen, worden ons enkel verstrekt in functie van de dienstverlening van Fourneau de Monia aan u. U bent dan ook in direct contact met Fourneau de Monia, waarna uw gegevens behandeld worden alsof ze rechtstreeks door ons verkregen waren. 

 

3. ​Hoe gaat Fourneau de Monia om met uw gegevens?

Gegevens die we van u verzamelen worden bewaard in ons systeem en behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van 27 april 2016 en met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Fourneau de Monia treft de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden misbruik maken van uw persoonsgegevens. In het geval van een inbreuk op onze IT-systemen zal Fourneau de Monia onmiddellijk alle mogelijke acties ondernemen om de schade tot een minimum te beperken. 

 

Fourneau de Monia geeft u daarbij de volgende garanties:

 

Uw persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om de door u gevraagde informatie te verstrekken of om de door u gewenste dienstverlening te realiseren (op grond van uw toestemming en/of de uitvoering van een overeenkomst) of om bezoekersgedrag te monitoren zodat wij onze dienstverlening kunnen optimaliseren (op grond van een gerechtvaardigd belang).

De verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling. De gegevens worden maar zo lang bewaard als nodig is om onze diensten te kunnen leveren, in overeenstemming met de principes van de AVG, of gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding). 

Uw persoonsgegevens worden nooit aan derden bekendgemaakt of doorgegeven.

 

Indien u twijfelt over de veiligheid van uw gegevens of vermoedt dat er een lek bestaat, aarzel dan niet om ons meteen te contacteren op privacy@fourneau-de-monia.eu.

Ook heeft u steeds de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be) indien u meent dat uw persoonsgegevens foutief worden verwerkt. 

 

4. ​Waarvoor gebruiken we uw gegevens?

Om u op een kwalitatieve manier onze diensten te kunnen aanleveren.

Om onze diensten te kunnen analyseren en verbeteren.

Om u op de hoogte te kunnen houden van ons aanbod.

 

5. Hoe kan u uw ​persoonlijke gegevens opvragen en inkijken of verwijderen?

U heeft steeds toegang tot uw persoonsgegevens en u kunt de juistheid ervan verifiëren. Indien u uw persoonsgegevens wenst te raadplegen, te laten aanpassen of te laten verwijderen, kan u deze vraag richten tot privacy@fourneau-de-monia.eu.

 

 

​Gebruiksvoorwaarden

Het gebruik van de website is onderworpen aan de hierna opgenomen algemene voorwaarden. U wordt geacht hiervan kennis te nemen en de algemene voorwaarden zonder enig voorbehoud te aanvaarden.

 

1. ​Gebruik van de website

Fourneau de Monia besteedt veel aandacht en zorg aan de website en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle voortdurend geleverde inspanningen kan Fourneau de Monia niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. Als de op de site verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zal Fourneau de Monia de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren.

Aarzel niet om tekortkomingen te melden via webmaster@fourneau-de-monia.eu.

 

2. ​Hyperlinks en verwijzingen

Op de website vindt u links naar websites die door derden worden beheerd. Fourneau de Monia beschikt over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid of zeggenschap over websites van derden en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen. De hyperlinks naar andere sites houden geen enkele bekrachtiging in van de externe site of van de inhoud ervan. De links worden u aangeboden ter informatie en voor uw gebruiksgemak. Fourneau de Monia aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van externe websites en hun inhoud.

 

3. ​Aansprakelijkheid voor de website

Op de website vindt u ook informatie die door derden wordt verstrekt. Fourneau de Monia wijst elke vorm van aansprakelijkheid op basis van de inhoud van de website van de hand. De vermelding op de website biedt geen kwaliteitsgarantie.

Fourneau de Monia gaat een inspanningsverbintenis aan in verband met zijn adviesverlening. Wat u doet met het advies blijft uw verantwoordelijkheid. 

 

4. ​Intellectuele eigendomsrechten

De website is gemaakt door Fourneau de Monia en is gebaseerd op de Belgische en Benelux wetgeving inzake Intellectuele Eigendom. Fourneau de Monia behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website en op de ter beschikking gestelde informatie. Niets van de inhoud van de website mag worden overgenomen zonder toestemming van Fourneau de Monia. 

Er is getracht alle intellectuele rechten van tekst en beeld af te stemmen met belanghebbenden. Indien u meent (aanvullende) rechten te kunnen doen gelden, dan nodigen wij uit om contact op te nemen met Fourneau de Monia via website@fourneau-de-monia.eu.

 

U heeft het recht om de informatie op de website te consulteren, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, mits u de bron vermeldt, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten. Deze toestemming geldt echter niet voor de teksten waarbij er expliciet beperkingen van het gebruik worden vermeld. Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (geluid, beeld, software, e.d.) is altijd voorafgaande toestemming vereist. Over de reproductie van de informatie kunt u contact opnemen met de beheerder van de site via website@fourneau-de-monia.eu.

 

 

​Updates van deze privacyverklaring en gebruiksvoorwaarden

Wij zullen deze privacyverklaring en gebruiksvoorwaarden in sommige gevallen bijwerken naar aanleiding van gewijzigde diensten, feedback van klanten of wijzigingen in de privacywetgeving.

 

Laatste update: 16/01/2019